آدرس: مازندران، جاده بابل-آمل، جاده سپاه دانش، تولیدی شانه و سبد میوه رضانژاد

همراه:

۰۹۱۹۲۲۰۳۱۰۰

۰۹۱۱۴۴۹۰۰۴۹

۰۹۱۱۱۱۸۶۲۶۰

تلفکس: ۳۲۰۸۳۸۴۰-۰۱۱

ایمیل: info@shanehmiveh.com