کد ۲۶: سبد تک رج (۴ کیلویی)

طول: ۳۴ سانتی متر
عرض: ۲۴ سانتی متر
ارتفاع ستون: ۷٫۵ سانتی متر
ارتفاع دیواره: ۳ سانتی متر
وزن: ۱۴۰ گرم