کد ۴۰: ۱۵ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: سیب، پرتغال، انار
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی