کد ۲۹: ۲۴ خانه کیوی ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی