کد ۲۷: ۳۰ خانه کیوی ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر

مورد مصرف: کیوی

رنگ: سفارشی

وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی