کد ۳۹: ۴۰ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر

مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب

رنگ: سفارشی

وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی