کد ۲: ۱۲ خانه درشت

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۱۴: ۱۵ خانه کیوی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۴۰: ۱۵ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: سیب، پرتغال، انار
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۷: ۱۵ خانه گرد ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۸: ۱۵ خانه ریز مربع

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، آلو، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۷: ۱۵ خانه درشت

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۱۳: ۱۵ خانه ریز گرد

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، آلو، نارنگی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۳: ۱۸ خانه گرد ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب، انار
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۵: ۱۸ خانه ریز ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب، انار
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۱۷: ۱۸ خانه کیوی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی