کد ۳۶: ۱۸ خانه درشت ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب، انار
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۳: ۲۰ خانه مربع

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، آلو، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۱۹: ۲۰ خانه ریز گرد

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، آلو، نارنگی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۱۸: ۲۰ خانه

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، آلو، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۰: ۲۰ خانه کیوی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۶: ۲۱ خانه کیوی ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۸: ۲۲ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۰: ۲۴ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، سیب، پرتغال، نارنگی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۴: ۲۴ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۹: ۲۴ خانه کیوی ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی