کد ۲۲: ۲۴ خانه

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی، سیب، هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۲: ۲۶ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۸: ۲۷ خانه کیوی ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۱: ۲۸ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر

مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال

رنگ: سفارشی

وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۷: ۳۰ خانه کیوی ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر

مورد مصرف: کیوی

رنگ: سفارشی

وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۵: ۳۳ خانه کیوی ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر

مورد مصرف: کیوی

رنگ: سفارشی

وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۳۹: ۴۰ خانه ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر

مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب

رنگ: سفارشی

وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی