شانه میوه

کد ۲: ۱۲ خانه درشت

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی